شناخت خدا- عالم درون -ذهن و روان- عرفان

مقدماتی در مورد شناخت خدا- عالم درون -ذهن و روان- عرفان

روشن بینی

 بسمه تعالی

 هر زمان که شما فکري به ذهنتان می رسد، فکر انرژي اي را بیرون می فرستد .

 فکر یک انرژي است. روح فرد روشن بین آن انرژي را دریافت می کند. غیب دان

واقعی تأمل نمی کند که فکر رسیده را تعبیر و تفسیر کند فقط هر چه آن انرژي

 حس و ادراك می کند، بیان می نماید. از این طریق است که یک روشن بین می تواند

 افکار شما را بخواند.

هر احساس که شما تاکنون داشته اید در روحتان سکنی دارد. روح مجموعه اي است

 از همۀ احساسات شما. روح مخزن احساسات است حتی اگر سال ها از جمع آو ري

 و ذخیره احساسات گذشته باشد، فرد روشن بینی که چشم بصیرت دارد می تواند

 این احساسات را درك و » حس « نمايد و اينگونه است که دربارة گذشته شما نظر

 مي دهد  در مورد برقراري ارتباط، موجودات تکامل یافته از طريق احساس بـا یکدیگر

 ارتبـاط برقرار  مي کنند آنها نسبت به احساسات خود و اطرافيان آگاهي دارند و

 هيچکس احساسـاتش را پنهان نمي کند . 

نیل دونالد والش

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:55  توسط کیان دیده  |